بارکد روی میز را با دوربین درون برنامه اسکن کنید

یا